Adatkezelési Tájékoztató

Verzió: 1.0
Hatályos: 2018-09-01
Az ID&Trust Kft. (székhely: 1117 Budapest, Infopark, Gábor Dénes utca 2/D. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-710179; telefon: +36-1-307-8035; e-mail: hello@goodid.net, továbbiakban: "ID&Trust") célja, hogy a GoodID segítségével mindenki számára elérhetővé váljon a gyors, egyszerű és biztonságos felhasználó azonosítás az internet világában, és ezáltal az emberek saját maguk gyakorolhassák a személyes adataik feletti kontrollt.
A GoodID Szolgáltatás tájékoztató és kapcsolattartó célú weboldala a goodid.net (továbbiakban „Weboldal”).
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a Weboldal használatával összefüggő adatkezelésre vonatkozó szabályokat. A Weboldal a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ, melyekről további információt a cookie szabályzatunkban találhat: https://goodid.net/cookie-policy

1. Az Adatkezelő személye

1.1 Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az ID&Trust által fejlesztett és üzemeltetett Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket rendezi, az adatkezelő az ID&Trust.
1.2 A Weboldal használatával és adatainak megadásával a Felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót és a 2. pontban említett adatok tekintetében hozzájárul adatainak jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

2. A Weboldal által kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

2.1 Amennyiben Ön a Weboldalt felkeresi és az ID&Trust részére a Weboldalon található felületen keresztül vagy fent említett email címen keresztül emailt küld, az ID&Trust az Ön alábbi adatait kezeli:
 • név
 • e-mail cím,
 • az email szövegében esetlegesen Ön által megadott személyes adatok
2.2 Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy a ID&Trust-tal szerződést kössön vagy az ID&Trust szolgáltatásait igénybe vegye. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a fenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben nem adja meg email címét (nem kívánja személyes adatai kezelését), akkor nem fogunk tudni válaszolni Önnek.

3. Az adatok megismerésére jogosultak köre

3.1 Az adatok megismerésére jogosultak az ID&Trust egyes munkavállalói, valamint adatfeldolgozója. A Felhasználó a Weboldal használatával és adatainak önkéntes megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy fenti személyes adatait az ID&Trust kezelje, valamint adatfeldolgozói részére adatfeldolgozás céljából átadja.
3.2 Az ID&Trust adatfeldolgozói:
Név: Amazon Web Services Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása, szerverszolgáltatás
Székhely: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210
Kapcsolattartó: Rachel Thornton
Telefonszám: 1-866-216-1072
E-mail: info@amazon.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.aws.com
Adatfeldolgozási technológia: Az Amazon Web Services Inc. az e-mail cím Felhasználó általi birtoklásának ellenőrzéséhez szükséges üzenet kiküldéséhez nyújt szerverszolgáltatást és technikai hátteret biztosít.
Név: ZeroTime Services Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Technikai és üzemeltetési támogatás
Székhely: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.
Kapcsolattartó: Hábit József
E-mail: info@zerotimeservices.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.zerotimeservices.com/
Adatfeldolgozási technológia: A Weboldal üzemeltetési támogatása.

4. Az adatkezelés célja, időtartama

4.1 A Felhasználó által megadott név és email cím esetén az adatkezelés célja a Felhasználó által feltett kérdés, megkeresés megválaszolása és kapcsolattartás a Felhasználóval.
4.2 Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásához szükséges folyamat végéig tart, melyet követően legfeljebb 90 napon belül a fent említett személyes adatok törlésre kerülnek, az adatkezelés megszűnik, Amennyiben nem járul hozzá a fentiek szerinti adatkezeléshez, úgy kérjük ne küldje meg az ID&Trust részére a fenti adatokat.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megillető jogok

5.1 A Felhasználó az ID&Trust-nál mint adatkezelőnél további tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről írásban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztató bevezető részében megadott elérhetőségeken.
5.2 A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:
A) Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az ID&Trust-tól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az ID&Trust az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az ID&Trust az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.
B) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az ID&Trust indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
C) Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az ID&Trust késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az ID&Trust pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az ID&Trust által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A jelen C) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, az ID&Trust-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
D) Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az ID&Trust korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ID&Trust ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az ID&Trust-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ID&Trust jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
E) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az ID&Trust a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az ID&Trust bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.
F) A fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az ID&Trust késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a) -e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ID&Trust a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az ID&Trust, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az ID&Trust-ot terheli.
G) Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).
H) Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az ID&Trust-tal szembeni eljárást az ID&Trust tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
I) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az ID&Trust rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az ID&Trust ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az ID&Trust-tól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.